เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ
(ล่าสุด ณ วันที่ 4 มกราคม 2562)
สำหรับผู้รับบริการจากการให้บริการผ่านแพลตฟอร์มตัวกลางเพื่อการจ้างงาน “เก็ทแทรค”

เงื่อนไขและข้อตกลงนี้เป็นเงื่อนไขและข้อตกลงระหว่าง เก็ทแทรค (“บริษัท”) และผู้ใช้งาน และ/หรือ ผู้ให้บริการ(“ท่าน”) หากท่านได้สร้างบัญชีผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้วจะถือว่า ท่านได้เห็นด้วยและตกลงกับเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้แล้วทุกประการ หากท่านไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ ขอให้ท่านกดยกเลิก หรือปฎิเสธการสร้างบัญชีผู้ใช้ และ/หรือการเข้าใช้แพลตฟอร์ม หากท่านสร้างบัญชีผู้ใช้งานในระบบ และ/หรือ เข้าใช้แพลตฟอร์มจะถือว่าท่านได้อ่าน ทำความเข้าใจและตกลงด้วยกับเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดแล้ว

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการสำหรับผู้รับบริการในแพลตฟอร์มตัวกลางเพื่อการจ้างงาน “เก็ทแทรค” มีดังต่อไปนี้
 1. ในเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้​

  แพลตฟอร์ม หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ และซอฟท์แวร์มีชื่อว่า “เก็ทแทรค (GetzTrac)” ที่บริษัทได้จัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางให้ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ สามารถตกลงให้มีการเลือกและตกลงใช้บริการจากผู้ให้บริการได้ รวมถึง สูตรการคิดคำนวณต่าง ๆ กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการวิเคราะห์ ระบบปัญญา ประดิษฐ์ หรือระบบการทำงาน ที่มีอยู่ในระบบนั้น ๆ​​

  บัญชีผู้ใช้งาน หมายถึง บัญชีผู้ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นใดที่จำเป็นเพื่อการใช้งานแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

  ผู้ใช้งาน หมายถึง ผู้ให้บริการ หรือผู้รับบริการ

  งานบริการ หมายถึง บริการที่ผู้ให้บริการเสนอให้บริการกับผู้รับบริการผ่านแพลตฟอร์ม หรือที่ผู้รับบริการแสดงความประสงค์จะรับผ่านแพลตฟอร์ม

  ผู้ให้บริการ หมายถึง เจ้าของบัญชีที่เสนอขายบริการให้แก่กับผู้รับบริการในงานบริการที่ตนเองได้ระบุเอาไว้ในแพลตฟอร์ม

  ผู้รับบริการ หมายถึง เจ้าของบัญชีที่ประสงค์ซื้อบริการจากผู้ให้บริการในงานบริการที่ผู้ให้บริการได้ระบุข้อมูลเอาไว้ในแพลตฟอร์ม

  ค่าบริการ หมายถึง ค่าบริการที่ผู้ให้บริการได้รับเพื่อเป็นการตอบแทนการให้บริการแก่ผู้รับบริการ

 2. ท่านให้การรับรองว่า บรรดาข้อมูลทั้งหลายที่ท่านได้ให้เอาไว้ต่อบริษัท และบรรดาข้อมูลทั้งหลายที่ท่านได้ระบุเอาไว้ในรายละเอียดของบัญชีผู้ใช้งาน และ/หรือ ที่ท่านได้ให้เอาไว้ต่อบริษัทไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ นั้น เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นข้อมูลที่แท้จริงของท่านเอง ท่านตกลงที่จะให้ความร่วมมือโดยมิชักช้ากับบริษัทหากได้รับการร้องขอข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติมจากบริษัท

 3. ท่านตกลงว่า ในระหว่างที่ท่านเป็นผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม ท่านจะปฎิบัติตามกฎระเบียบ คำแนะนำ ประกาศ การแจ้งเตือน คำเตือน และแนวทางปฎิบัติ ที่กำหนด และ/หรือเผยแพร่ รวมถึงบรรดากฎระเบียบ คำแนะนำ ประกาศ การแจ้งเตือน คำเตือน และแนวทางปฎิบัติที่บริษัทจะได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม ลดทอน รวมไปถึงบรรดากฎระเบียบ คำแนะนำ ประกาศ การแจ้งเตือน คำเตือน และแนวทางปฎิบัติ ที่กำหนด และ/หรือเผยแพร่ โดยบริษัทให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ด้วย

 4. ท่านตกลงว่า บริษัทมีสิทธิเด็ดขาดในการที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎระเบียบ คำแนะนำ ประกาศ การแจ้งเตือน คำเตือน และแนวทางปฎิบัติ ของผู้ใช้งาน โดยบริษัทจะทำการประกาศให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงผ่านทางช่องทางการติดต่อตามปกติ หากท่านได้มีการเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือ บัญชีผู้ใช้งาน ภายหลังแต่ที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ให้ถือว่าท่านได้ยอมรับ และตกลงผูกพันด้วยในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ตกแต่ง ของเงื่อนไขและข้อตกลง

 5. ท่านตกลงว่า บริษัทเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้งานที่ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว บริษัทมีสิทธิโดยเด็ดขาดที่จะปรับแต่ง แก้ไข เพิ่มเติม หรือระงับการใช้งาน หรือนำเอาบัญชีผู้ใช้งานใด ๆ ไปใช้งาน เผยแพร่ ทำสำเนา แจกจ่าย แลกเปลี่ยน หรือโดยประการอื่นใดได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าต่อท่าน

 6. เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมาย ท่านตกลงว่า บริษัทมีอำนาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการตรวจสอบประวัติดังกล่าว บริษัทไม่มีหน้าที่ผูกพันใด ๆ ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการตรวจสอบประวัติไม่ว่าในกรณีใด ๆ

 7. ในการใช้งานแพลตฟอร์มท่านตกลงที่จะไม่เอาแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของบัญชีผู้ใช้งานไปให้ผู้อื่นใช้งาน แจกจ่าย ทำสำเนาใช้โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์จากบริษัทก่อน

 8. บรรดาข้อมูล วิธีการ ขั้นตอน การทำงาน วิธีการใช้งาน การออกแบบ ข้อกำหนด เครื่องหมายการค้าทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน สิทธิบัตร ความลับทางการค้า งานอันมีลิขสิทธิ์ งานเขียน รูปภาพ รูปถ่ายหรือข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่ท่านได้รับไม่ว่าโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม (“ทรัพย์สินทางปัญญา”) ในระหว่างที่เป็นผู้ให้บริการ หรือผู้รับบริการ แล้วแต่กรณี เป็นทรัพย์สินที่มีค่าต่อบริษัท และมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทอาจทำให้เกิดตวามเสียหายต่อบริษัท และเป็นความเสียหายที่ท่านต้องรับผิดชอบอย่างเต็มจำนวน ท่านตกลงที่จะไม่นำเอาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ไปใช้ไม่ว่าในทางการค้าหรือไม่ก็ตาม หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือทำสำเนา หรือคัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ แจก จำหน่าย ทำให้แพร่หลาย อนุญาตให้ผู้อื่นใช้งานไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม ก่อนที่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

 9. ท่านตกลงที่จะไม่ทำการเจาะเข้าระบบแพลตฟอร์ม และ/หรือบัญชีผู้ใช้งาน หรือเข้าถึงแพลตฟอร์ม และ/หรือบัญชีผู้ใช้งาน โดยวิถีทางอื่นนอกจากที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้

 10. บริษัทมีสิทธินำข้อมูลที่ท่านได้ให้เอาไว้ในแพลตฟอร์มไปใช้ โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากท่านก่อน ในกรณีเช่นว่านี้ ท่านไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทนจากการนำเอาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ อย่างไรก็ดี บริษัทมีสิทธินำไปใช้ได้เพียงเท่าที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้งานเท่านั้น

 11. ในกรณีที่ท่านไม่เห็นด้วยกับบรรดากฎระเบียบ คำแนะนำ ประกาศ การแจ้งเตือน คำเตือน และแนวทางปฎิบัติ ที่บริษัทได้กำหนดหรือที่ได้เพิ่มเติม หรือแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงท่านมีสิทธิที่จะยกเลิก และ/หรือ ไม่เข้าใช้งานแพลตฟอร์ม หรือบัญชีผู้ใช้งานได้ในทันทีโดยที่ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าต่อบริษัทแต่อย่างใด ในกรณีเช่นนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของท่านอย่างเต็มจำนวน

 12. สิทธิในการเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือ บัญชีผู้ใช้งานนี้ เป็นสิทธิในลักษณะการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เท่านั้น มิใช่เป็นการขาย หรือโอนกรรมสิทธิ์ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ แต่ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน ท่านและบริษัทตกลงและเข้าใจว่า บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในแพลตฟอร์มและบัญชีผู้ใช้งานแต่เพียงผู้เดียว โดยแพลตฟอร์มและบัญชีผู้ใช้งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานมาพบกันและผู้รับบริการสามารถซื้อบริการจากผู้ให้บริการได้ การเสนอและการตกลงซื้อขายบริการของผู้ใช้งานนี้ เป็นการแสดงเจตนาของผู้ใช้งานโดยเด็ดขาด บริษัทไม่มีอำนาจและไม่มีนโยบายในการตัดสินใจแทน หรือเข้าแทรกแซงการตัดสินใจของผู้ใช้งานแต่อย่างใด ผู้ใช้งานมีอิสระและเสรีภาพในการตกลงหรือปฎิเสธการให้บริการ หรือการซื้อบริการใด ๆ ที่ตรงกับเจตนารมณ์ของตนได้อย่างสมบูรณ์

 13. ท่านตกลงว่า บริษัทมีสิทธิอย่างสมบูรณ์และเด็ดขาดในการที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ตกแต่ง ทั้งหมดหรือแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม และ/หรือ บัญชีผู้ใช้งานใด ๆ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้งาน รูปร่างหน้าตา การจัดวาง ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทุกส่วนของแพลตฟอร์ม และ/หรือ บัญชีผู้ใช้งาน โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่าน ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ตกแต่ง อนึ่ง หากท่านได้มีการเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือ บัญชีผู้ใช้งาน ภายหลังแต่ที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ตกแต่ง ให้ถือว่าท่านได้ยอมรับ และตกลงผูกพันด้วยในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ตกแต่ง ดังกล่าว

 14. ท่านตกลงว่า บริษัทมีสิทธิอย่างสมบูรณ์และเด็ดขาดในการที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ตกแต่ง ทั้งหมดหรือแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่าน ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หากท่านได้มีการเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือ บัญชีผู้ใช้งาน ภายหลังแต่ที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ให้ถือว่าท่านได้ยอมรับ และตกลงผูกพันด้วยในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ตกแต่ง ของเงื่อนไขและข้อตกลง

 15. บริษัทมีสิทธิที่จะระงับการใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือ บัญชีผู้ใช้งานใด ๆ เป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยการระงับการใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือ บัญชีผู้ใช้งานใด ๆ เป็นสิทธิของบริษัท โดยเด็ดขาดและสามารถใช้สิทธิในการการระงับการใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือ บัญชีผู้ใช้งานใด ๆ ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน ในกรณีที่บริษัทใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อนี้ ท่านตกลงว่า บริษัทไม่จำต้องคืนเงินค่าใช้บริการ ค่าธรรมเนียมการเข้าใช้แพลตฟอร์ม หรือเงินจำนวนใด ๆ ที่ท่านได้วาง หรือชำระเอาไว้แก่บริษัท

 16. เพื่อให้การทำงานของแพลตฟอร์ม และ/หรือ บัญชีผู้ใช้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ตกแต่ง ทั้งหมดหรือแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม และ/หรือ บัญชีผู้ใช้งาน ในกรณีที่เช่นว่านี้ ท่านตกลงที่จะดำเนินการเพื่อให้ฮาร์ดแวร์ของท่านสามารถทำงานร่วมกันกับการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ตกแต่ง ทั้งหมดหรือแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม และ/หรือ บัญชีผู้ใช้งานล่าสุดที่บริษัทได้มีขึ้น

 17. บริษัทและท่านตกลงและเข้าใจว่า บริษัท และ/หรือ ผู้ให้บริการ และ/หรือ ผู้รับบริการ มิได้มีสถานะเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน ตัวการ นายหน้า ของกันและกัน หรือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง บริษัทเป็นเพียงแต่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม และผู้อำนวยความสะดวกในการใช้งานแพลตฟอร์ม อำนวยความสะดวกและเป็นตัวกลางในการชำระเงินระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ตลอดจนกำกับดูแลการใช้งานแพลตฟอร์มเท่านั้น

 18. ผู้รับบริการตกลงว่า ผู้รับบริการจะต้องใช้ความระมัดระวังตามปกติวิญญูชนพึงใช้ในระมัดระวังป้องกันการละเมิดสิทธิ ความเสียหาย การสูญหายอันอาจจะเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน เสรีภาพ อนามัยของตนเอง และ/หรือบริวารของตน เมื่อได้เมื่อมีการจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาปฎิบัติงานใด ๆ หรือให้บริการใด ๆ ภายในบ้านหรือสถานที่ที่ตนครองครอง

 19. ท่านรับทราบและตกลงว่า การให้บริการในแพลตฟอร์มนั้น เป็นการให้บริการโดยผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ (Freelance) บริษัท ไม่มีหน้าที่ ความรับผิดชอบ หรือรับประกัน เกี่ยวกับความเสียหาย หรือการละเมิดสิทธิ์ใด ๆ อันเกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน และ/หรือ ร่างกาย และ/หรือ สิทธิ และ/หรือ เสรีภาพ และ/หรือ อนามัย ของผู้รับบริการ และ/หรือ บริวารของผู้รับบริการจากการกระทำของผู้ให้บริการ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่เกิดความเสียหาย หรือการละเมิดดังกล่าวข้างต้น บริษัท ตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการในการเรียกร้องเพื่อให้ผู้กระทำละเมิดรับผิดทั้งในทางแพ่งและอาญา ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของบริษัท

 20. บริษัทมีสิทธิในการกำหนดค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ และค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละครั้ง โดยการกำหนดราคาของบริษัทนั้นจะเอาปัจจัยในเรื่องต่าง ๆ ตามที่บริษัทเห็นควรมาพิจารณาประกอบการตั้งราคาค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายในการใช้บริการในแต่ละครั้ง โดยให้ถือว่า ราคาค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ที่ได้กำหนดโดยบริษัทนั้นให้ถือเป็นที่สุด และท่านตกลงที่จะใช้ราคาค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่บริษัทได้กำหนดในการคิดค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายในการใช้บริการและค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการให้บริการ หรือการซื้อบริการเท่านั้น

 21. บริษัทมีสิทธิได้รับค่าใช้บริการแพลตฟอร์มจากท่าน โดยบริษัทจะแจ้งอัตราค่าบริการการใช้แพลตฟอร์มให้ท่านทราบถึง อัตราค่าใช้บริการแพลตฟอร์ม วิธีการ และการเรียกเก็บ โดยอัตราค่าใช้บริการแพลตฟอร์ม วิธีการ และการเรียกเก็บนี้ ให้ถือเป็นที่สุด

 22. ในกรณีที่ท่านได้วางเงินจำนวนใด ๆ เอาไว้กับบริษัทเพื่อเป็นประกัน หรือเพื่อชำระค่าบริการใด ๆ บริษัทมีสิทธิหักค่าบริการการใช้แพลตฟอร์มจากเงินที่ได้วางเอาไว้นั้น

 23. ในกรณีที่มีข้อพิพาท หรือข้อขัดแย้งใด ๆ กับผู้ใช้งานอื่น ๆ ท่านตกลงว่า จะปกป้องคุ้มครองบริษัท และใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถของท่านเพื่อให้บริษัทไม่ได้รับความเสียหาย และ/หรือ ต้องเป็นผู้รับผิด ในกรณีที่ท่านได้ตกลงกับคู่พิพาทให้ทางบริษัทเป็นผู้วินิจฉัยข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ ท่านตกลงว่า การวินิจฉัยของบริษัทให้ถือว่า เป็นที่สิ้นสุด ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ถือว่า ท่านสละสิทธิ์ในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อบริษัทด้วยเหตุใด ๆ อันเป็นผลต่อเนื่องจากการที่บริษัททำหน้าที่วินิจฉัยข้อพิพาทของท่าน

 24. ในกรณีที่บริษัทใช้สิทธิตามได้กำหนดเอาไว้ในเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้หรือใช้สิทธิตามที่กฎหมายได้บัญญัติเอาไว้ ท่านตกลงที่จะสละสิทธิ์ในการเรียกร้องความเสียหาย หรือจำนวนเงินใด ๆ จากบริษัท ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิของบริษัทตามได้กำหนดเอาไว้ในเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้หรือใช้สิทธิตามที่กฎหมายได้บัญญัติเอาไว้

 25. ในกรณีที่ท่านได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้งานคนอื่น หรือบุคคลภายนอก ท่านตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายนั้น ๆ จนเต็มจำนวนแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่บริษัทโดนฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายด้วยเหตุอันเนื่องมาจากการกระทำของท่าน และ/หรือ มีคำพิพากษา หรือคำสั่งอันเป็นที่สุดของศาล หรืออนุญาโตตุลาการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจ ให้บริษัทรับผิด และ/หรือ ร่วมรับผิดกับท่านรับผิดต่อบุคคลภายนอก และ/หรือ ผู้ใช้งานอื่น ๆ ท่านตกลงที่จะชำระเงินจำนวนนั้น ๆ ต่อบุคคลภายนอก และ/หรือ ผู้ใช้งานอื่น ๆ แทนบริษัท หรือชำระเงินคืนให้แก่บริษัท แล้วแต่กรณี จนเต็มจำนวน รวมถึงบรรดาค่าใช้จ่ายอันจำเป็นแก่การนั้น ๆ ให้แก่บริษัท

 26. ในกรณีที่ท่านได้ฝ่าฝืน หรือไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบ คำแนะนำ ประกาศ การแจ้งเตือน คำเตือน และแนวทางปฎิบัติ หรือในกรณีที่บริษัทพบว่า ข้อมูลที่ท่านให้เอาไว้แก่บริษัทเป็นเท็จ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนไม่ว่าเวลาใด ๆ ก่อนหรือภายหลังเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม บริษัทมีสิทธิอย่างเด็ดขาดที่จะดำเนินการระงับการใช้งานของบัญชีผู้ใช้งาน และ/หรือ ปฎิเสธการเข้าถึงแพลตฟอร์มของท่าน ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีท่านตกลงที่จะสละสิทธิ์ในการเรียกร้องใด ๆ จากบริษัท อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าเสียหาย ค่าชดเชย ค่าสึกหรอ ค่าขาดโอกาส ค่าเสียเวลา ค่าขาดกำไร

 27. การใช้สิทธิใด ๆ ของบริษัทตามที่ได้กำหนดเอาไว้ในเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ หรือสิทธิที่ได้บัญญัติเอาไว้ตามกฎหมาย ไม่ถือว่าเป็นเหตุผลของท่านในการเรียกร้องใด ๆ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าเสียหาย ค่าชดเชย ค่าสึกหรอ ค่าขาดโอกาส ค่าเสียเวลา ค่าขาดกำไร ในกรณีทีท่านฝ่าฝืนความในข้อนี้ ท่านตกลงที่จะรับผิดชอบในบรรดาค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดขึ้นต่อบริษัทรวมถึง ค่าทนายความ ค่าเสียเวลา ค่าเสียหายใด ๆ อย่างเต็มจำนวน

 28. ในกรณีที่เงื่อนไขและข้อตกลงใด ๆ ในเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ ตกเป็นโมฆะหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ท่านและบริษัทตกลงให้เงื่อนไขและข้อตกลงอื่น ๆ ยังคงมีผลบังคับใช้ได้โดยสมบูรณ์

 29. ในกรณีเกิดข้อพิพาทเกิดขึ้นเฉพาะที่ท่านมีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ต่อบริษัท ท่านและบริษัทตกลงให้ทั้งสองฝ่ายใช้ความพยายามอย่างมืออาชีพในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หากไม่สามารถตกลงกันได้ ท่านและบริษัทตกลงให้ใช้วิธีการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการของประเทศไทย

 30. เงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ให้ถือว่า มีผลบังคับนับแต่เวลาที่ท่านได้สร้างบัญชีผู้ใช้งานเสร็จสิ้นและสิ้นสุดลงเมื่อบริษัท หรือท่านได้ยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน เมื่อเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ได้สิ้นสุดลง ให้ถือว่า บรรดาหนี้ค้างชำระทั้งหลายถึงกำหนดโดยทันที

facebook/Getztrac

@Getztrac

080 213 1469

ที่ตั้ง : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800